Kierunki zamawiane, są to kierunki nauczania wskazane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Na liście wybranych kierunków do wsparcia w ramach edycji konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Programu Operacyjnego kapitału Ludzkiego Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka” Działania 4.1 „ Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” Poddziałania 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” znalazły się kierunki m. in. : Budownictwo i Wzornictwo.

Przedmiotem konkursu były projekty obejmujące realizację nauczania na wyznaczonych kierunkach poprzez uatrakcyjnianie procesu dydaktycznego na tychże kierunkach. Wsparcie w ramach projektów obejmuje następujące komponenty (typy operacji):
  • tworzenie programów stypendialnych dla studentów podejmujących kształcenie na zamawianych kierunkach
  • tworzenie i wdrażanie programów wyrównawczych adresowanych do studentów I roku kierunków zamawianych, obejmujących podnoszenie kompetencji niezbędnych do kontynuowania nauki na tych kierunkach
  • wdrażanie nowych lub zmienionych programów nauczania
  • inne formy działalności dydaktycznej określane przez uczelnię, podnoszące atrakcyjność kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych, np. wprowadzenie innowacyjnych metod i form kształcenia, zajęć dodatkowych, współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże, praktyki studenckie), udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych itp.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego