Studia inżynierskie na kierunku BUDOWNICTWO trwają 4 lata (8 semestrów). Absolwent studiów na kierunku Budownictwo będzie przygotowany do organizowania, wykonywania i nadzorowania robót budowlanych, projektowania prostych obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich. Studia budownictwa maja na celu wykształcenie specjalistycznej kadry, która zasili współczesny rynek budownictwa i będzie niezbędna w przygotowaniu specjalistycznych prac począwszy od projektów, aż po wykonanie i nadzorowanie nowoczesnych budynków mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej.

Specjalności:

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE - Jest to specjalność łącząca wiedzę z zakresu projektowania obiektów mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wiedzą z zakresu prowadzenia robót budowlanych. Łączy więc wiedzę z zakresu obliczania i projektowania przegród oraz konstrukcji budynków mieszkalnych z umiejętnościami praktycznymi.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE - Oferta studiowania na tej specjalności skierowana jest do kandydatów, których fascynują najnowocześniejsze obiekty wzniesione na świecie technologiami opracowanymi w XXI wieku, np. superwieżowce, budynki "ze szkła" itp.

NIERUCHOMOŚCI - Specjalność ma na celu przygotowanie specjalistów dla zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz wyceny nieruchomości Przygotowanie do pracy na stanowiskach menadżerskich i analitycznych w zakresie organizowania i prowadzenia działalności inwestycyjnej.

DROGI I AUTOSTRADY - Oferta studiowania na specjalności "Drogi i autostrady" skierowana jest do kandydatów chcących pracować przy budowie, remontach i eksploatacji dróg, ulic i autostrad. Absolwent przygotowywany jest do roli kierowania robotami drogowymi i nadzorowanie wykonywania np.: nasypów, wykopów, nawierzchni i infrastruktury.

RENOWACJA I MODERNIZACJA - Oferta studiowania na tej specjalności skierowana jest do kandydatów, którzy lubią pracę w terenie na modernizowanych (remontowanych) obiektach, jak i w biurach opracowujących dokumentację robót renowacyjnych i modernizacyjnych.

ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI - Jest to specjalność, dzięki której zdobywa się podstawową wiedzę z zakresu zarządzania inwestycjami, zwłaszcza inwestycjami rzeczowymi i finansowymi. Studenci po ukończeniu tej specjalności nabywają umiejętności formułowania strategii inwestycyjnej, przygotowania i oceny projektów inwestycyjnych.

KOLEJNICTWO - Absolwent tej specjalności zdobędzie poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, budowy i ekspoatacji nowoczesnych lini kolejowych, metra i kolei specjalnych oraz innych elementów infrastruktury transportowej. Będzie także posiadał wiedzę z metod planowania rozwoju układów komunikacyjnych, sterowania ruchem kolejowym oraz modernizacji istniejących obiektów transportu szynowego.

*Prowadzenie studiów na danej specjalności uwarunkowane jest odpowiednią ilością kandydatów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego