Celem projektu jest zwiększenie liczby absolwentów kierunków m. in. technicznych, rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym. Projekt przygotowany przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach – „Pewny sukces na pewnych kierunkach – Wzornictwo i Budownictwo” powstał po analizie i obserwacji sytuacji na rynku pracy. Z powyższej analizy wywnioskowaliśmy, iż na rynku pracy znajduje się zbyt duża ilość osób z ogólnym wykształceniem humanistycznym, co powoduje, iż osoby z takim wykształceniem mają trudności w znalezieniu pracy oraz dodatkowo znaleziona praca jest niejednokrotnie niżej opłacana, niż wynagrodzenia osób posiadających wykształcenie techniczne (np. http://matura.onet.pl). Od kliku już lat na rynku pracy zaobserwować można ogromne zapotrzebowanie na specjalistów kierunków technicznych, a ci nadal stanowią tylko kilka % wszystkich absolwentów, opuszczających mury uczelni wyższych. Według badań OBOPu ponad 60% przedsiębiorstw deklaruje brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry z wykształceniem technicznym.

Badania rynku pracy w Polsce potwierdzają rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Powszechnie wiadomo, że problem deficytu niektórych zawodów i specjalności to wynik niedopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb stale zmieniającego się rynku pracy. W takiej sytuacji MNiSW za konieczne uznało podejmowanie działań zmierzających do podniesienia popularności kształcenia w obszarach nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych, co przyczyni się do zwiększenia grona studentów na kierunkach ścisłych. (Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kierunki_zamawiane).

Kolejnym problemem z którym borykają się uczelnie, to wysokie koszty prowadzenia zajęć na studiach technicznych, dlatego też tak mało jest uczelni niepublicznych kształcących na kierunkach technicznych. Wysokie koszty prowadzenia zajęć powodują konieczność stosowania wyższego czesnego w porównaniu do czesnego płatnego na kierunkach humanistycznych. Dlatego dzięki projektowi w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Pewny sukces na pewnych kierunkach – Wzornictwo i Budownictwo” studenci otrzymują wsparcie finansowe w postaci stypendiów motywacyjnych w wysokości 1000 zł miesięcznie (płatnych od października do czerwca) przez cały okres trwania studiów.

Projekt nasz głównie realizowany jest zatem ze względu na:
  • zbyt dużą ilość osób z ogólnym wykształceniem humanistycznym
  • wysokie zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych pracowników z wykształceniem technicznym
  • zgłaszanie przez pracodawców zapotrzebowania na pracowników z wykształceniem technicznym i posiadających doświadczenie
  • wysokie koszty studiów technicznych
W celu podniesienia atrakcyjności kształcenia na kierunkach Wzornictwo i Budownictwo WST organizuje w ramach projektu dla studentów kierunków zamawianych m. in.: stypendia motywacyjne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia uatrakcyjniające program studiów prowadzone przez wybitnych specjalistów z odpowiednich dziedzin, praktyki i wynagradzane dla studentów staże, które przyczynią się do zdobycia wiedzy praktycznej naszych studentów, plenery projektowe, konkursy tematyczne, wyjazdy na krajowe i zagraniczne targi odzieżowe dla studentów wzornictwa, wykłady gościnne prowadzone przez wybitnych nauczycieli akademickich oraz specjalistów – „praktyków” z bogatym doświadczeniem z dziedziny budownictwa, wyjazdy do zakładów produkcyjnych oraz wyjazdy do firm budowlanych dla studentów budownictwa.

Głównymi celami projektu są:
  • zapewnienie zainteresowanym osobom możliwości kształcenia na kierunkach Budownictwo oraz Wzornictwo
  • zwiększenie ilości studentów studiów stacjonarnych
  • zwiększenie zainteresowania kierunkami zamawianymi poprzez system stypendialny i zajęcia wyrównawcze, zajęcia uatrakcyjniające kształcenie, staże i praktyki
  • zapewnienie potencjalnym pracodawcom wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających doświadczenie praktyczne poprzez organizowane praktyki i staże
  • zapewnienie większego wskaźnika kontynuacji studiów poprzez zajęcia wyrównawcze
Dzięki finansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego każdy zainteresowany studiami na kierunku Wzornictwo oraz Budownictwo ma szansę ukończyć studia bez względu na sytuację finansową, wiek, miejsce zamieszkania. Projekt jest także przewidziany dla osób niepełnosprawnych.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego