„PEWNY SUKCES NA PEWNYCH KIERUNKACH – WZORNICTWO I BUDOWNICTWO”

WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH
UZYSKAŁA DOFINASOWANIE W RAMACH KONKURSU


Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IV
„Szkolnictwo wyższe i nauka”

Działanie 4.1
„Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”

Poddziałanie 4.1.2
„Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”

znalazły się kierunki m. in. : Budownictwo i Wzornictwo Projektu realizowanego w latach 2010 - 2015
„PEWNY SUKCES NA PEWNYCH KIERUNKACH – WZORNICTWO I BUDOWNICTWO”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego